Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sửa đổi và bổ sung

Cập nhật: 19-04-2022 08:00:27 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 236

Công ty Cổ phần DAP-Vinachem công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sửa đổi và bổ sung).

1. Chương trình họp

2. Quy chế tổ chức họp

3. BC của HĐQT 2021-2022

4. BC của TGĐ 2021-2022

5. Tờ trình BCTC 2021

6. BC của BKS 

7. Tờ trình Kiểm toán 2022

8. Tờ trình KH SXKD 2022

9. BC thù lao 2021

10. Tờ trình thù lao 2021

11. Tờ trình sửa đổi điều lệ

12. Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT

13. Tờ trình miễn nhiệm TV BKS

14. Quy chế bầu cử

15. Hồ sơ ứng viên

16. Dự thảo Nghị quyết