Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

CBTT Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Cập nhật: 20-04-2022 11:02:44 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 251

Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng thông báo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

 

1. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: xin vui lòng xem tại file đính kèm 

2. Các báo cáo, tờ trình kèm theo: xin vui lòng xem tại file đính kèm

3. Điều lệ năm 2022: xin vui lòng xem tại file đính kèm

4. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:  xin vui lòng xem tại file đính kèm

5. Quy chế hoạt động của HĐQT:  xin vui lòng xem tại file đính kèm

6. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hạnh. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Vương Thị Hải Yến.

Bầu bổ sung thành viên HĐQT là ông Nguyễn Hồ Hưng. Bầu bổ sung thành viên BKS là ông Lương Thành Trung

(chi tiết tại Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ 2022)

Xin trân trọng cảm ơn