Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Cập nhật: 20-04-2022 11:12:12 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 99

Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sửa đổi, bổ sung.

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động: xem tại file đính kèm

2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: xem tại file đính kèm