Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

CBTT Nghị quyết của HĐQT và các hồ sơ, tài liệu sửa đổi, bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật: 05-04-2022 03:27:22 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 110

Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Nghị quyết của HĐQT và các hồ sơ tài liệu sửa đổi, bổ sung để trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chi tiết:

1. Nghị quyết số 05/NQ-HĐQt của Hội đồng quản trị: tại file đính kèm.

2. Tờ trình thu nhập, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2022 (sửa đổi, bổ sung): tại file đính kèm.

3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sửa đổi, bổ sung): tại file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!