Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

KẾ HOẠCH: Tổ chức Cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Cập nhật: 15-02-2022 01:35:28 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 18

KẾ HOẠCH: Tổ chức Cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 1402/KH-HCVN, ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về tổ chức triển khai xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Tập đoàn HCVN), Tập đoàn HCVN ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế Logo và Slogan của Tập đoàn HCVN như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm lựa chọn mẫu Logo và Slogan của Tập đoàn HCVN để sử dụng chính thức trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, thông tin tuyên truyền, xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh phục vụ các nhiệm vụ chính trị - xã hội của Tập đoàn HCVN.

- Phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo nghệ thuật của cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn Tập đoàn HCVN vào việc tham gia cuộc thi thiết kế Logo và Slogan một cách tích cực, góp phần khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, những giá trị cốt lõi của Tập đoàn HCVN đại diện cho truyền thống hơn 50 năm của Ngành Hóa chất Việt Nam.

2. Yêu cầu
- Mẫu Logo và Slogan phải có tính khái quát, tính thẩm mỹ cao, thể hiện được ý nghĩa, đặc trưng của Tập đoàn công nghiệp HCVN.

- Logo ấn tượng, dễ hiểu, dễ nhận biết. Slogan ngắn gọn, xúc tích, cảm xúc, dễ ghi nhớ. Thuận tiện cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công được trên mọi chất liệu, thuận tiện cho việc tuyên truyền và đảm bảo sử dụng lâu dài.

- Công tác tổ chức cuộc thi chặt chẽ, khoa học, khách quan theo đúng quy định của pháp luật và Thể lệ cuộc thi.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Chủ đề: Cuộc thi thiết kế Logo và Slogan Tập đoàn HCVN.

2. Thời gian tổ chức

2.1. Lễ phát động: Dự kiến trong tháng 10/2021.

2.2. Lễ tổng kết trao giải: Dự kiến trong tháng 03/2022.

3. Địa điểm: Dự kiến tổ chức Lễ phát động và Lễ tổng kết trao giải cuộc thi tại Trụ sở Tập đoàn HCVN.

4. Thành phần đại biểu dự lễ phát động, tổng kết và trao giải cuộc thi

- Tại Công ty mẹ -Tập đoàn: Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn; Lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn; Công đoàn Công nghiệp HCVN; Đoàn Thanh niên Tập đoàn; Các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi;

- Đon vị Thành viên: Đại diện Lãnh đạo đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên;

- Các tác giả tham gia cuộc thi và có tác phẩm đạt giải, được chọn trưng bày tại lễ tống kết trao giải.

5. Tác phẩm dự thi: Logo và Slogan Tập đoàn (Quy chuẩn thiết kể được quy định chi tiết tại Thế lệ cuộc thỉ kèm theo).

6. Quy mô, đối tượng, số lượng và hình thức dự thi: Quy định chỉ tiết tại thể lệ cuộc thỉ kèm theo.

7. Ban Tổ chức cuộc thi

- Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi: Tổng Giám đốc Tập đoàn.

- Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp HCVN.

- Các thành viên Tổ giúp việc Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Tập đoàn.

8. Ban Giám khảo cuộc thi

Ban giám khảo cuộc thi gồm các nhà chuyên môn có uy tín trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.

9. Cơ cấu giải thưởng: Quy định chi tiết tại thể lệ cuộc thi kèm theo.

III. KINH PHÍ: Kinh phí tổ chức cuộc thi từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh của Tập đoàn HCVN.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Truyền thông và Phát triển

- Là bộ phận thường trực, tham mưu Lãnh đạo Tập đoàn ban hành kế hoạch, thể lệ cuộc thi. Đầu mối tiếp nhận các tác phẩm dự thi, giải đáp và cung cấp thông tin cho các đối tượng tham gia dự thi; Phân loại, mã hóa các tác phẩm dự thi trước khi gửi Ban giám khảo chấm.

- Dự trù kinh phí tổ chức, hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán các chi phí tổ chức cuộc thi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến cuộc thi.

2. Văn phòng Tập đoàn

- Tham gia ban tổ chức cuộc thi và đóng góp chuyên môn về nội dung Kế hoạch và Thể lệ của cuộc thi;

- Gửi giấy mời đại biểu; Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, hoa, nước uống; Giấy chứng nhận... phục vụ lễ phát động, tổng kết trao giải cuộc thi và các cuộc họp liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi ban tổ chức cuộc thi phân công.

3. Ban Kỹ thuật

- Tham gia ban tổ chức cuộc thi; Tham mưu thực hiện quy trình công nhận Logo và Slogan Tập đoàn, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

4. Ban Tài chính Kế toán

- Tham gia ban tổ chức cuộc thi; Bố trí kinh phí kịp thời và hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán nguồn kinh phí tổ chức cuộc thi đảm bảo đúng quy định pháp luật.

5. Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam/Đoàn Thanh niên Tập đoàn HCVN

- Tham gia ban tổ chức cuộc thi; Phối hợp tuyên truyền và phát động cuộc thi trong cán bộ công nhân viên, người lao động, Đoàn viên thanh niên trong Tập đoàn HCVN;

- Phối hợp tổ chức cuộc thi; tổ chức lễ phát động, tổng kết trao giải, báo cáo kết quả tố chức cuộc thi.

6. Trung tâm Thông tin Khoa học Kỹ thuật Hóa chất

- Tham gia ban tổ chức cuộc thi; Thực hiện tuyên truyền về cuộc thi;

- Đăng tải kế hoạch, Thông báo thể lệ cuộc thi trên Website của Tập đoàn.

7. Các đơn vị

- Triển khai cuộc thi đến cán bộ công nhân viên, người lao động, Đoàn viên Thanh niên thuộc đơn vị mình.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi Thiết kế Logo và Slogan Tập đoàn. Các đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện và tạo điều kiện tốt nhất cho các cá nhân, tố chức tham gia sáng tác đạt hiệu quả cao nhất, góp phần tổ chức cuộc thi thành công tốt đẹp.

 

THỂ LỆ
Cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan)
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1640/KH-HCVN ngày 25 tháng 10 năm 2021)

I. QUY MÔ, ĐỐI TƯỢNG

1. Quy mô: Phát động rộng rãi trong phạm vi toàn Tập đoàn HCVN.

2. Đối tượng dự thi: Cán bộ công nhân viên, Người lao động, Đoàn viên thanh niên Tập đoàn HCVN (Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi và Ban Giám khảo không được tham gia dự thỉ).

II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TÁC PHẨM DỰ THI

1. Yêu cầu chung

* Về ý tưởng thể hiện:

- Tác giả được tự do triển khai các ý tưởng, đảm bảo tác phẩm dự thi có tính khái quát và tính hình tượng cao, thể hiện được nhiều ý nghĩa, đặc trưng của ngành Hóa chất và phù hợp làm đại diện cho Tập đoàn HCVN trong việc quảng bá thương hiệu, hình ảnh đến với các đối tác, các khách hàng trong và ngoài nước.

* Về tiêu chí tác phẩm dự thi:

- Có Logo và bản thuyết minh về ý tưởng của Logo;

- Có Slogan và bản thuyết minh về ý nghĩa của Slogan;

- Logo và Slogan phải được thiết kế đồng nhất, hài hòa tạo thành một chỉnh thế trên cùng trang giấy A4. Tác phẩm có ghi đầy đủ thông số kỹ thuật. Nội dung thuyết minh cho mỗi tác phẩm Logo - Slogan dự thi được đánh máy, phông chữ Times New Roman cỡ chữ 14, đảm bảo ngắn gọn, xúc tích, độ dài tổng hợp không quá 700 từ.

2. Đối với Logo

- Logo bao gồm 2 phần: Biểu tượng và phần chữ viết:

+ Phần biểu tượng: Thể hiện ý nghĩa trừu tượng của Ngành Công nghiệp Hóa chất. Thể hiện sức mạnh của khối liên kết các ngành hóa chất tạo nên biểu tượng của Tập đoàn.

+ Phần chữ viết: Ý nghĩa của tên gọi viết tắt.

- Logo dễ nhận diện, tạo cảm xúc, ấn tượng đối với công chúng; có tính liên kết, liên tưởng cao; thể hiện được ý nghĩa đặc trưng của Tập đoàn HCVN cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công được trên mọi chất liệu, đảm bảo sử dụng lâu dài.

- Logo dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam, tuyệt đối không sao chép ý tưởng từ Logo chính thức của các Tập đoàn, Tổng công ty hay đon vị nào khác; không sao chép, trùng lặp với bất kỳ hình ảnh biểu tượng của tác giả nào ở trong và ngoài nước.

- Logo dự thi phải là tác phẩm chưa được công bố trên bất kỳ phưong tiện thông tin đại chúng nào (bao gồm báo hình, báo giấy, báo điện tử, diễn đàn mạng, triển lãm,...); chưa từng tham dự bất cứ cuộc thi nào.

- Có các thông số chính xác về màu sắc, kích thước để căn cứ vào đó xây dựng bộ nhận diện.

- Tiêu chuẩn thiết kế: Các file thiết kế biểu tượng trên phần mềm Coreldraw/ AI/ Ps,... xuất ra file ảnh chất lượng cao (.TIFF/.PNG). Logo màu (tối đa 3 màu, không kể màu trắng) được đặt giữa trang giấy (định dạng kích thước A4).

- Logo dự thi không đáp ứng các tiêu chuẩn trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào chấm dự giải. Tất cả các Logo dự thi Ban Tổ chức sẽ không trả lại cho tác giả dự thi.

3. Đối với Slogan

- Slogan được trình bày bằng tiếng Việt, bảo đảm ngắn gọn, xúc tích, dễ nhớ, dễ hiểu, gây được ấn tượng và nhấn mạnh tính cảm xúc (tối đa 08 từ), màu sắc phải hài hòa với Logo.

- Slogan không được sao chép, trùng lặp ý tưởng từ Slogan của các Tập đoàn, Tổng công ty khác.

- Slogan dự thi phải chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào (bao gồm báo hình, báo giấy, báo điện tử, diễn đàn mạng, triển lãm,...); chưa từng tham dự bất cứ cuộc thi nào.

III. THỜI GIAN TÔ CHỨC, HÌNH THỨC DỰ THI

1. Thời gian tổ chức cuộc thi

- Thời gian phát động: dự kiến tháng 10/2021.

- Thời gian bắt đầu nhận tác phẩm dự thi: Từ sau ngày phát động đến hết ngày 28/02/2022 (lấy ngày theo dấu bưu điện đối với những tác phấm dự thỉ gửi qua đường bưu điện).

- Thông báo rộng rãi về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin khác từ sau ngày phát động cuộc thi.

- Lễ trao giải cuộc thi và công bố Logo và Slogan: Dự kiến tháng 03/2022

2. Hình thức dự thi: Tác giả gửi tác phẩm dự thi có kèm theo bản thuyết minh ý tưởng thiết kế Logo và Slogan về Ban Tổ chức cuộc thi tại địa chỉ thư điện tử tgttpt@vinachem.com.vn, đồng thời gửi qua đường bưu điện về Tập đoàn HCVN (qua Ban Tuyên giáo Truyền thông và Phát triển) số 1A phố Tràng Tiền, quận Hoan Kiếm, TP Hà Nội. ĐT: 0243.8240551.

3. Số lượng tác phẩm dự thi: Một tác giả/nhóm tác giả không gửi quá 01 tác phẩm.

4. Hình thức lựa chọn tác phẩm dự thi

- Tổ chức chấm và lựa chọn:

* Đối với Logo: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 02 giải khuyến khích.

* Đối với Slogan: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 02 giải khuyến khích.

- Ban Tổ chức cuộc thi công bố kết quả tại Lễ trao giải cuộc thi.

- Khiếu nại của tác giả (nếu có) gửi trực tiếp bằng văn bản về Ban Tổ chức cuộc thi trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi công bố giải. Ban Tổ chức cuộc thi xem xét, trả lời trong thời hạn 03 ngày làm việc tiếp theo. Quyết định của Ban Tổ chức cuộc thi là quyết định cuối cùng kết thúc khiếu nại.

- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ gặp tác giả để trao đổi cụ thể nội dung, chi tiết cần chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Ban Giám khảo và Ban Tổ chức cuộc thi để tác giả hoàn thiện tác phẩm lần cuối trước khi ra quyết định trao giải;

IV. HỒ SƠ DỰ THI

- Hồ sơ dự thi bao gồm:

a. Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu (đăng tải tại Website Tập đoàn: http://vinachem.com.vn).

b. Các file thiết kế biểu tượng trên phần mềm Coreldraw/AI/Ps,... hoặc file ảnh chất lượng cao .TIFF/.PNG và file bản thuyết minh ý tưởng đánh máy trên Office word.

Tên các file ghi rõ theo mẫu: [TÊN TÁC GIẢ].[TÊN VIẾT TẮT ĐƠN VỊ].[HAI SỐ CUỐI CỦA NĂM SINH]

Ví dụ: NguyenVanA.ĐạmNinhBinh.78

c. Bản thuyết minh tác phẩm

d. Văn bản ủy quyền cho 01 cá nhân đại diện nhóm (nếu là nhóm tác giả).

- Các tác phẩm dự thi phải được gửi bằng cả hai hình thức: Gửi bưu điện và qua thư điện tử:

+ Gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ: Tập đoàn HCVN (Ban Tuyên giáo Truyền thông và Phát triển), số 1A phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. ĐT: 0243.8240551. Phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ để Ban Tổ chức cuộc thi liên hệ khi cần thiết. Bên ngoài ghi rõ: Tác phẩm Dự thi Thiết kế Logo và Slogan Tập đoàn HCVN.

+ Gửi qua thư điện tử: tác phẩm dự thi gửi vào địa chỉ thư: tgttpt@vinachem.com.vn. Thư điện tử ghi rõ: Nộp bài dự thi Thiết kế Logo và Slogan Tập đoàn HCVN.

Lưu ý: Tác phẩm dự thi và các tài liệu liên quan đến tác phẩm sẽ được Ban Tổ chức cuộc thi để trong phong bì không đề tên tác giả, được đánh mã số để phân biệt tác phẩm trước khi chuyển tác phẩm cho Ban Giám khảo chấm.

V. BAN GIÁM KHẢO

Ban Giám khảo cuộc thi gồm các nhà chuyên môn có uy tín trong lĩnh vực thiết kế đồ họa thuộc các cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

VI. GIẢI THƯỞNG

Tác giả đạt giải được nhận giải thưởng với giá trị tương ứng:

1. Về Logo:

- 01 giải nhất: 30.000.000đ/giải + Giấy chứng nhận.

- 01 giải nhì: 10.000.000đ/giải + Giấy chứng nhận.

- 01 giải ba: 5.000.000đ/giải + Giấy chứng nhận.

- 02 giải khuyến khích: 3.000.000đ/giải + Giấy chứng nhận.

2. Về Slogan:

- 01 giải nhất: 10.000.000 đồng/giải + Giấy chứng nhận.

- 01 giải nhì: 5.000.000 đồng/giải + Giấy chứng nhận.

- 01 giải ba: 3.000.000 đồng/giải + Giấy chứng nhận.

- 02 giải khuyến khích: 2.000.000đ/giải + Giấy chứng nhận.

VII. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DỰ THI

1. Tác giả gửi tác phẩm dự thi được hiểu đã chấp thuận mọi quy định trong thế lệ cuộc thi. Người dự thi chịu trách nhiệm về quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Các tác giả dự thi phải tuân thủ các quy định của Thể lệ cuộc thi, trong đó phải bảo đảm:

- Logo và Slogan gửi dự thi không là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả. Logo và Slogan gửi dự thi chưa được sử dụng, chưa xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong và ngoài nước.

- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các Logo và Slogan tham dự cuộc thi này phục vụ các hoạt động thương mại - phi thương mại nào khác.

- Tác giả đạt giải không được sử dụng Logo và Slogan gửi dự thi trên bất kỳ ấn phẩm truyền thông hoặc cuộc thi nào khác.

3. Trong trường hợp có tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi tác phẩm dự thi đạt giải được công bố, tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

4. Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm dự thi không đến được Ban Tổ chức cuộc thi với bất kỳ lý do nào. Tác phẩm gửi đến Ban Tổ chức cuộc thi không đúng quy định được xem là không hợp lệ và sẽ không được đưa vào chấm thi dự giải. Ban Tổ chức cuộc thi không trả lại tác phẩm dự thi. Trong trường hợp đã nộp hồ sơ dự thi nhưng muốn rút khỏi cuộc thi, tác giả phải gửi thông báo đến Ban Tổ chức cuộc thi bằng văn bản trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi.

5. Giải thưởng và các khoản nộp thuế thu nhập liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật, do cá nhân đạt giải chi trả.

6. Sau buổi lễ công bố kết quả dự thi, giải thưởng sẽ được chuyển trực tiếp đến tác giả đạt giải dựa trên thông tin tác giả cung cấp.

VIII. QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI

1. Tập đoàn HCVN được sở hữu bản quyền tác phẩm vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với mẫu thiết kế đạt giải.

2. Ban Tổ chức cuộc thi có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết của tác phẩm dự thi cho phù hợp, hiệu quả hơn.

3. Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Neu phát hiện Logo và Slogan đạt giải vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức cuộc thi có quyền thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận của tác giả dự thi./.

Mẫu Phiếu đăng ký; Bản thuyết minh; Giấy ủy quyền download tại đây