Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Cập nhật: 28-04-2018 01:29:32 | Tin công ty | Lượt xem: 1613

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Vào hồi 8h 30 phút sáng nay, ngày 27/4/2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần DAP- Vinachem, Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2018 của Công ty đã được khai mạc; 
Tham dự Đại hội có 39 cổ đông đại diện cho 124.087.136/ 146.109.900 cổ phần (bằng 84,93% số cổ phần của Công ty).
Chủ trì Đại hội là Ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty.
Đại hội diễn ra trong không khí phấn khởi, thẳng thắn và tiến hành hết các nội dung do Ban tổ chức đề ra.
Đại hội đã Quyết nghị 09 nội dung, trong đó có các nội dung quan trọng đó là:
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty;
- Chỉ tiêu Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã đạt Lợi nhuận sau thuế là trên 14,760 tỷ đồng;
- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 phấn đấu Lợi nhuận trước thuế là 25,6 tỷ đồng;
Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, Đại hội đã kết thúc tốt đẹp vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

Một số hình ảnh Đại hội:

Ông Phạm Văn Hiền - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

 

Ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký cuộc họp và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

 

Ông Nguyễn Hoàng Trung - Thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Ông Nguyễn Văn Sinh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 và các giải pháp thực hiện

Bà Đặng Thị Hoa - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017

Ông Vũ Văn Bằng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc xem xét, thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018.

 

Ban quản lý Website.