Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Đảng bộ Công ty cổ phần DAP-Vinachem tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII

Cập nhật: 27-12-2022 09:03:34 | Tin công ty | Lượt xem: 837

Ngày 26/12/2022 tại trụ sở Công ty, Đảng ủy Công ty cổ phần DAP-Vinachem đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do đồng chí Nguyễn Văn Hiểu - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng trực tiếp trình bày.

Dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Tổng Giám đốc, Bí thư các Chi bộ, Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc, Ban thường vụ Công đoàn, Ban thường vụ Đoàn thanh niên và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Công ty.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị Trung ương sáu khóa XIII.

Tại Hội nghị, các cán bộ đảng viên trong Đảng bộ đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Hiểu - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng trình bày chi tiết cụ thể nội dung của các Nghị quyết và Kết luận tại Hội nghị Trung ương lần thứ

sáu bao gồm:Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới;Nghị quyết số 28-NQ/TW về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới;Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận 45-KL/TW về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị nhằm mục đích giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các nghị quyết, kết luậntrong Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, cấp uỷ các cấp và người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch; Chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

 

Tổ quản lý Website.